Rodo

Wróć

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ALGAWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Przedsiebiorstwo Usługowe Algawa Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 10, w Aleksandrowie Kujawskim, w której imieniu obowiązki Administratora wykonuje Zarząd.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych przez GPU Algawa Sp z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim mogą Państwo kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w formie pisemnej, na adres: GPU Algawa Sp. z o. o. ul. Przemysłowej 10,
87-700 Aleksandrów Kujawskim lub w formie elektronicznej za pomocą adresu:  inspektor.danychosobowych@gpualgawa.pl

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w sytuacji zależności pomiędzy stronami: Państwem a GPU Algawa Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim, min.: zawarcie i realizacja umów, świadczenie usług, nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji, przyjmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, obsługa roszczeń, zgłoszeń i reklamacji, ochrona obiektów Spółki w tym monitoringu wizyjnego obiektów Spółki, zapewnienie komunikacji, cele analityczne i statystyczne. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6, ust. 1 lit. a, b, c, f.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres, którego długość każdorazowo uzależniona będzie od rodzaju sprawy, w związku, z którą dane zostały przekazane, tj.:
– zawieranie umów oraz realizacja ich postanowień i zapewnienia sprawnej współpracy z kontrahentami (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia trwania umowy, podstawa prawna: zawarta umowa lub zlecenie realizacji usługi),
– zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawieranie i realizacja umów (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia trwania umowy, podstawa prawna: zawarta umowa lub zlecenie realizacji usługi),
– pozyskiwanie danych właścicieli gruntów w strefach ochrony pośredniej ujęć wody w obszarach wpływu ujęć wody, terenów na których projektowane są inwestycje (dane osobowe przetwarzane bezterminowo, podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.)
– Prawo geologiczne i górnicze; ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne; ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dz.U.2017.1332),
– komunikacja ze Spółką oraz dokumentowanie prowadzonych spraw (dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony interes),
– realizacja zamówień publicznych zgodnie z przepisami (dane osobowe będą
przetwarzane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania, podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych),
– rejestrowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków kierowanych do Spółki (dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony interes),
– przyjmowanie oraz procesowanie zgłoszeń dotyczących szkód (dane
osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia archiwizacji, podstawa
prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny),
– pozyskanie dyspozycji do realizacji inwestycji (dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dz.U.2017.1332),
– zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osobowego przez monitoring wizyjny (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od utrwalenia, podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony interes).

DOBROWOLNOŚĆ PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą zostać w szczególności podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy administracji publicznej, organy ścigania, podmioty wspierające działalność Administratora (kancelarie prawne, firmy windykacyjne, dostawcy systemów IT). Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Państwa danych osobowych uprawnionym organom, bądź osobom trzecim, w sytuacji żądania udzielenia takich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJACE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie prawa osoby, której dane osobowe dotyczą mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– ich aktualizacji/sprostowania danych osobowych,
– przenoszenia danych osobowych,
– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

POZOSTAŁE INFORMACJE O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie podejmuje w oparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

ADMINISTRATOR OŚWIADCZA:

– w przypadku kierowania do Administratora korespondencji w formie e-mailowej lub tradycyjnej, że przetwarza jedynie dane osobowe odpowiednio dla sprawy, której dotyczy korespondencja,
– w przypadku kontaktu drogą telefoniczną z Administratorem, może zaistnieć
konieczność podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne
do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.
– w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp na teren zarządzany przez Administratora,
– w przypadku przekazywania danych osobowych w celu ubiegania się o zatrudnienie Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych jedynie w zakresie
określonym w przepisach prawa. W sytuacji zamieszczenia danych osobowych
dodatkowych, dokumenty takie będą podlegały natychmiastowemu zniszczeniu,
– dla celów związanych z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach, np. poprzez wymianę wizytówek, na spotkaniach biznesowych, czy spotkaniach branżowych.